Pamokų laikas:

 

1. 800 - 845

2. 855 - 940
3. 955 - 1040
4. 1055 - 1140
5. 1155 - 1240
6. 1250 - 1335
7. 1345 - 1430
8. 1440 - 1525

 

Biblioteka

 

TRAKŲ GIMNAZIJOS

BIBLIOTEKA

 

Tikslai ir uždaviniai

 

Plėsti bibliotekininko ir mokytojų bendradarbiavimą, stiprinant tarpdalykinę integraciją, organizuojant ugdymo procesą. Ugdyti bendravimo įgūdžius, pagrįstus tolerancija, demokratiškumo ir pagarbos kiekvienam žmogui principais. Efektyviai ir kryptingai panaudoti mokyklos bendruomenės poreikius atitinkantį fondą. Sudaryti sąlygas ir garantuoti lygias galimybes mokyklos bendruomenei naudotis informacinėmis technologijomis. Teikti mokyklos bendruomenei informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu.

 

Vadovėlių fondas

 

Vadovėliai užsakomi, vadovaujantis ŠMM parengtu „Galimų įsigyti vadovėlių sąrašų“. Vadovėliai ir jų komplektų dalys įsigyjami už Mokinio krepšelio ir papildomas savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšas. Vadovėliai įsigyjami užsakymų leidykloms būdu.

 

Bibliotekos teikiamos paslaugos:

 

 • pagalba moksleiviams ir mokytojams ieškant informacijos projektiniams darbams atlikti

 • informacijos paieška pagal moksleivių bei mokytojų užklausas, kai pasitelkiami įvairūs turimi informacijos šaltiniai

 • nuolatinis informavimas apie naujai gautus leidinius ( pateikiami literatūros sąrašai, organizuojamos parodėlės )

 • individuali pagalba moksleiviams renkantis literatūrą savarankiškam mokymuisi bibliotekoje

 • moksleivių mokymas naudotis visais galimais informacijos šaltiniais

 • teikiama kopijavimo paslauga mokytojams ir moksleiviams

 • dokumentų išdavimas į namus

 • galima pasinaudoti vaizdo ir garso aparatūra

 • teikiama interneto, el. pašto paslauga

 

Bibliotekos skaitykloje vedamos integruotos pamokos. Siekiant moksleivius sudominti knyga, bibliotekoje organizuojamos literatūrinės, mokomųjų dalykų knygų parodos, stendai. Bibliotekoje kaupiama ir sisteminama metodinė medžiaga pedagogams. Bibliotekos darbuotoja dalyvauja pedagogų tarybos posėdžiuose ir informuoja, kokią literatūrą, garso ar vaizdo laikmenas biblioteka gali pasiūlyti pagal ugdymo planų reikalavimus, kokie nauji vadovėliai bus leidžiami. Bibliotekininkė tariasi su mokytojais, kokius vadovėlius užsakyti.

Stengiamės biblioteką paversti informacijos centru, kuriame turi būti moderni įranga, aktualiausia informacija, šiuolaikiški informacijos šaltiniai. Biblioteka sudaro sąlygas mokytis, įgyti naujos informacijos, savišvietai, kūrybai.

 

 

NAUDOJIMOSI MOKYKLOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS
 1. Mokyklos bibliotekos knygų ir vadovėlių fondas yra mokyklos turtas, ir juo gali naudotis visi mokyklos moksleiviai ir darbuotojai.

 2. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas pagal bibliotekos mokamų paslaugų sąrašą.

 3. Kiekvienas skaitytojas privalo susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoti jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.

 4. Skaitytojams  į namus išduodama ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui (chrestomatijoms, vadovėliams ir žodynams šis terminas netaikomas). Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems spaudiniams išdavimo į namus terminas gali būti trumpinamas iki 3 dienų. Reti, vertingi, informaciniai leidiniai į namus neišduodami.

 5. Labai svarbu — elgesys. Biblioteka skirta visiems, todėl išsaugokime ir kitoms kartoms. Dirbti reikia tyliai — juk aplinkui mokomasi!!!

 6. Bibliotekoje nevalgykite ir negerkite. Tai galite padaryti mokyklos valgykloje.

 7. Nekeiskite bibliotekos fondų sustatymo tvarkos, neardykite katalogų ir kartotekų.

 8. Neišneškite spaudinių iš bibliotekos, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą.

 9. Rūpestingai saugokite visas paimtas knygas.

 10. Nustatytu laiku grąžinkite spaudinius.

 11. Skaitykite mėgaudamiesi — tai iš teisų didelis malonumas.

  TAISYKLĖS SUGALVOTOS TAM, KAD JŲ LAIKYTŲSI, O NE LAUŽYTŲ!!!

 

 

SKAITYTOJO ATSAKOMYBĖ

 

Praradęs ar nepataisomai sugadinęs knygą ar vadovėlį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pačiu arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu arba atlyginti dviguba  jo rinkos kaina ( jei spaudinys buvo pirktas litais).

Pabaigęs mokyklą arba nutraukęs mokymąsi joje, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka.

Stojantiesiems egzaminams ruoštis vadovėliai ir knygos skolinami už piniginį užstatą, atitinkantį spaudinio vertę.

Baigiantis mokslo metams moksleiviai ir darbuotojai, knygas ir vadovėlius grąžina į biblioteką nustatyta tvarka, o atostogų metu vėl galima naudotis biblioteka.

Tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar pažeidęs naudojimosi biblioteka taisykles, skaitytojas gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį pranešta mokyklos vadovybei ir tėvams bei globėjams.

Bibliotekininkas mokyklos vadovo įsakymu nesilaikantiems taisyklių skaitytojams terminuotai arba visam laikui gali atimti teisę naudotis biblioteka.

 

 

SKAITYKLOS TAISYKLĖS
 
 1. Laikytis  tylos, tvarkos.

 2. Nevalgyti ir nešiukšlinti.

 3. Spaudinius pasiima patys skaitytojai, perskaitę grąžina į vietą.

 4. Kompiuteriai  naudojami tik mokymosi tikslais.

 5. Prie vieno kompiuterio sėdima tik po vieną.

 6. Draudžiama kompiuterį naudoti žaidimams, naudotis pokalbių programomis ir svetainėmis, internete  „landžioti“ neetiškuose puslapiuose, parsisiųsti ir įdiegti įvairiausias programas.

 

 

 24 val.
 12 val.

Trakų gimnazija(©)