Pamokų laikas:

 

1. 800 - 845

2. 855 - 940
3. 955 - 1040
4. 1055 - 1140
5. 1155 - 1240
6. 1250 - 1335
7. 1345 - 1430
8. 1440 - 1525

 

Ugdymas

 

 

Misija, vizija, filosofija, prioritetai, vertybės

 

Mokyklos misija, vizija, filosofija, prioritetai, vertybės (.doc)

 

 

 

Programa

 

2018-2019 veiklos planas (.doc)

2017-2018 veiklos planas (.doc)

Vidurinio ugdymo programos dalykų programų pasiūla (.pdf)

Trakų gimnazijos 2017-2020 metų Korupcijos prevencijos programa (.docx)

 

 

 

Tvarkos

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka (.doc)

Vidaus tvarkos taisyklės (.doc)

Trakų gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarka (.docx)

Dalyko keitimo tvarka (.docx)

Pašalinių asmenų lankymosi Trakų gimnazijoje tvarka (.docx)

Trakų gimnazijos ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai, ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, modulių, prevencinių ir kitų programų integravimo ir tvirtinimo tvarka(.docx)

Bendrieji saugos reikalavimai sporto salėje (.docx)

Nuotolinio darbo tvarka (.docx)

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas(.docx)

 

Nuostatai

 

Trakų gimnazijos bendrieji nuostatai (.docx)

Mokyklos Tarybos nuostatai (.doc)

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai(.docx)

Trakų gimnazijos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui          specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai (.docx)

Bibliotekos nuostatai(.docx)

 

Aprašai

 

Trakų gimnazijos pasirenkamojo vaikų švietimo organizavimo aprašas (.docx)

Trakų gimnazijos pagalbos teikimo vaikui modelio tvarkos aprašas (.docx)

Trakų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (.docx)

Trakų gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas (.docx)

Trakų gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas (.docx)

Trakų gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas (.docx)

Trakų gimnazijos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz. vaistų naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, tvarkos aprašas (.docx)

Trakų gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (.docx)

Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas (.doc)

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (.docx)

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas (.docx)

Vidurinio ugdymo įgyvendinimo aprašas (.docx)

Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas(.docx)

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas(.docx)

Moyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas (.docx)

 

 

 

 

 

OLWEUS

 OLWEUS patyčių prevencijos programos nuobaudų kopėčios

Olweus kokybės užtikrinimo sistema

OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas

 

Vadovėliai

 

Vadovelių ir mokymo priemonių aprūpinimo aprašas .doc

 

Viešieji pirkimai

 

VP komisijos darbo reglamentas (.doc)

Supaprastintų viešųjų ir mažos vertės pirkimų taisyklės (.doc)

 

Neformalus ugdymas

 

Neformalus ugdymas (.doc)

 

 

 24 val.
 12 val.

Trakų gimnazija()